Technické informace

Návod k montáži, údržbě, skladování a likvidaci použitých řetězů a obalů

Vážený zákazníku, před použitím našich zákazníků si pozorně přečtěte tento návod, který by Vám měl napomoci k dosažení co největší životnosti a spokojenosti
s našimi řetězy.

Montáž a demontáž řetězu:

Montáž - většina převodů je konstruována tak, že se řetěz nasadí na zuby řetězových kkol a spojí se řetězovým článkem. Upozornění: 'pokud montujete, nebo demontujete řetěz na zařízení zajistěte bezpečné odstavení zařízení z provozu'. Řetězy menších roztečí se spojují tak, že se konce řetězu k sobě přiloží na jednom z řetězových kol proto aby zubové mezery řetězového kola pomáhaly ustavit řetěz na vzdálenost odpovjídající rozteči spojovacího článku.
Upozornění: 'Při použití spojovacího článku s pružnou pojistkou se musí uzavřená část pojistky monovat ve směru poohybu řetězu'. Pružná pojistka se položí na závěrnou destičku /je volně posuvná na čepech) a pomocí kleští se přes čep zatlačí do kruhové drážky. Demontáž pružné pojistky se provede v obráceném pořadí. Pokud je nutné použít řetěz o lichém počtu článků můžeme řetěz spojit křiveným článkem.
Upozornění: 'Křivený článek se nedoporučuje pro nové konstrukce, neboť snižuje pevnost řetězu až o 30%'. U řetězů s větší roztečí, kde jsou řetězy těžší, se používá speciální stahovák, který stáhne volné konce řetězu k sobě, aby bylo možno nasadit pohodlně spojovací článek. Při požadavku aby řetěz byl snýtován jako nekonečný je postup snýtování následující. Volné konce řetězu se spojí vnějším článkem. Na volné konce čepů se narazí vější destička. Speciálním nástrojem (utužovačem) se přelisuje destička přes konce čepů o danou hodnotu, která je pro každý řetěz jiná dle předpisu. Pak se dalším speciální nástrojem (nýtovačem) roznýtují voné konce čepů. Pro spojení řetězu jako nekonečného přímo na převodu, např. u motocyklu, nebo jízdním kole se používáají speciální připravky.

Demontáž:

pokud jsou řetězy spojeny rozebíratelnými spojovacími články, je demontáž snadná a postupuje se obráceným postupem než při montáži řetězu. Řetězy spojené jako nekonečné, které je nutno demontovat přímo na řetězovém převodu se demontují pomocí speciálních přípravků. Znehodnocen je pouze vnější článek, kterým je řetěz rozpojen a není ho možno již více použít.
Upozornění: Pro montáž a demontáž řetězů používejte vždy k tomu určených přípravků a nástrojů. Oči chraňte vhodnými brýlem. Všechny druhy montážních přípravků je možno zakoupit v ČZ ŘETĚZY s.r.o., nebo u našich distributorů.

Při údržbě řetězového převodu je nutno respektovat následující pokyny:

 • Mažte řetězový převod v pravidelných itervalech, popř. trvale.
 • Zabezepečte bezporuchovovou činnost mazacího zařízení.
 • Ošetřujte řetěz mazadlem vhodným pro daný druh převodu a prostředí, ve kterém pracuje.
 • Kontrolujte stav opotřebení řetězu a řetězových kol.
 • Spojovací a unášecí články podléhají zvýšenému opotřebení a proto je pravidlně prohlížejte, popř. vyměňte.
 • Otevřené řetězové převody musí být opatřeny vhodným krytem, aby do řetězu nevnikaly nečistoty.
 • Nikdy nemontujte na příliš opotřebovaná kola nový řetěz.
 • V připadě delších přestávek řetězy ošetřujte tak aby nekorodovaly
 • Řetěz montuje na řezová kola ve stejné poloze jako před demontáží.
 • Upravujte pravdidelně průhyb volné větve řetězu.
 • Pravidelně kontrolujte vodicí lišty řetězu, pokud jsou v přeodu použity. Opotřebované ihned vyměňte za nové.
 • Upozornění: velký nebo příliš malý průhyb voné větve řetězu snižuje jeho životnost, proto může zapříčinit poruchu řetězu.
 • Řetězy expedované z firmy ČZ ŘETĚZY s.r.o. jsou standardně namazány a konzervovány olejem, nebo tuhým mazadlem.

Doporučená mazadala pro domazávání řetězů:

Tuhá mazadla:
 • MOBUDL mazadlo na kloubové řetězy.
 • EUROL - KETTENFETT
 • CASTROL - KETTENFETT
Mazadla ve spreji pro motocykly a průmysl:
 • GLEITMO 582
 • EUROL - zahnradfett z - MO
 • CASTROL - KETTEN SPRAY O-R
 • MOTUL
Mazadla pro jízdní kola:
 • CHAIN LUBE - silikonové mazadlo
 • ONE LUBE - SLICK 50 - teflonové mazadlo
 • GT 85

Upozornění: používejte pouze předepsaná mazadla, výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za používání nepředepsaných mazadel, které může může způsobit zadření nebo přetržení řetězu.


Kontrola opotřebení řetězu:

vyčištěný řetěz položte na rovnou podložku, nepněte ho, aby se vymezily vůle mezi součástmi a pomocí měřítka změřte jeho délku (rozteč krajních otvorů po spojovacím článku). Měření si usnadníte pokud měříte 50 nebo 100 roztečí. Od naměřené hodnoty odečtete základní delku Lz. Výsledná hodnota L - Lz je velikost prodloužení. Lz = počet článků x rozteč. Pro rychlé určení rpodloužení je určena níže uvedená tabulka. Rychlou kontrolu opotřebení motocyklových a cyklistických řetězů je možno provádět pomocí měřítek, které dodává firma ČZ ŘETĚZY s.r.o.. S těmito měrkami se určuje stupeň opotřebení přímo na řetězu.
Upozornění: výrobce nepřebírá žádnou odpovednost za škod způsobené nesprávným používáním řetězu, překročením jeho životnosti, nebo jeho přetržením.

Čistění.

pravidelným čištním řetězu prodlužujete životnosst. Po vyčištění řetěz opět nakonzervujte. Řetězy řady 'OR' se očistí pouze na povrchu např. kartáčem, ne drátěným k poškození 'O' kroužků.
Upozornění: odmašťovací prostředky používejte netoxické, při práci si chraňte oči a ruce vhdonými ochrannými pomůckami a dodržujte hygiencká pravidla. Užívejte odmašťovací prostředky, které nezatěžují životní prostředí.

Skladování:

podmínky skladování a s tím spojenou minimální dobu ochrany řetězu před korozí stanoví norma ČSN 023301.
Upozornění: za škody na řetězech způseobné nevhodným skladování a manipulací nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost. Likvidace užitých řetězů a obalů: Uživatel musí při likvidaci použitých řetězů a obalů bezpodmínečně respektovat platné zákony o odpadech a nařízení na ochranu životního prostředí své země. Bezpečnost při použití řetězů je garantována hodnotami výpočtu vycházejícího z normy ČNS 014809, hodnotami z firemního katalogu ČZ, předpisy pro užívání, ošetřování a bezpečnostními předpisy platnými pro zařízení, ve kterých řetězy pracují.© 2006 www.frikoretezy.cz | Developed by webarchitect eBRÁNA